top of page

Společnost Pal Electronics Systems Ltd ( www.pal-es.com ) bere vaše soukromí vážně. Přečtěte si prosím následující informace o našich zásadách ochrany osobních údajů. Doporučuje se pečlivě si přečíst Zásady ochrany osobních údajů. Přístupem ke službám poskytovaným společností
Pal Electronics Systems Ltd souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich údajů naší aplikací a webem způsobem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud máte ohledně tohoto prohlášení nějaké dotazy nebo nejasnosti, měli byste se obrátit na zákaznický servis na adrese info@pal-es.com

 

Co tyto zásady ochrany osobních údajů zahrnují

· Tyto zásady ochrany osobních údajů pokrývají zacházení společnosti Pal Electronics Systems Ltd s osobně identifikovatelnými informacemi, které společnost Pal Electronics Systems Ltd shromažďuje, když jste na webových stránkách nebo používáte aplikace Pal Electronics Systems Ltd nebo používáte služby Pal Electronics Systems Ltd. Tato zásada zahrnuje také zacházení společnosti Pal Electronics Systems Ltd s osobními údaji, které obchodní partneři Pal Electronics Systems Ltd sdílejí se společností Pal Electronics Systems Ltd.

· Tato zásada se nevztahuje na praktiky společností, které Pal Electronics Systems Ltd nevlastní ani nekontroluje, ani na lidi, které Pal Electronics Systems Ltd nezaměstnává ani nespravuje.

 

Jaké informace jsou nebo mohou být od vás shromažďovány
Automaticky budeme přijímat a shromažďovat určité anonymní informace ve standardních protokolech používání prostřednictvím našeho webového serveru, včetně počítačových identifikačních údajů získaných z „cookies“ zasílaných do vašeho prohlížeče z:

· IP adresa přidělená počítači nebo mobilnímu telefonu, který používáte

· Doménový server, přes který přistupujete k naší službě

· Typ webového prohlížeče, který používáte

· Typ počítače, který používáte

· Typ mobilního telefonu, který používáte

· Umístění zařízení Pal

 

K čemu slouží oprávnění aplikace PalGate

 

· Kontakty

o vyberte uživatele ze svých kontaktů, kterého chcete autorizovat ve svém zařízení PalGate

· Umístění

o povolte Bluetooth k vyhledání vašich zařízení PalGate

o povolit vyhledávání a zjišťování zařízení PalGate

· SMS

o povolit automatickou analýzu ověřovacího kódu mobilního telefonu

· Fotoaparát

o povolit skenování QR kódu zařízení PalGate

o povolit vyfotit uživatele pro uživatelský profil

o povolit vyfotit zařízení pro přizpůsobení aplikace

 

Můžeme o vás shromažďovat následující osobní údaje:

· Jméno včetně jména a příjmení

· Alternativní e-mailová adresa

· Číslo mobilního telefonu a kontaktní údaje

· PSČ

· Demografický profil (jako je váš věk, pohlaví, povolání, vzdělání, adresa a předměty dlouhodobé spotřeby);

· Preference a zájmy (jako jsou zprávy, sport, cestování atd.);

· Finanční informace (například čísla účtu nebo kreditní karty) a názory na funkce na našich webových stránkách nebo v aplikacích.

 

Jak se tyto informace používají
Vaši e-mailovou adresu používáme k zasílání:

· Připomenutí hesla a potvrzení registrace

· Speciální nabídky

· Novinky dopisy

· Změny zásad nebo podmínek používání služby

· Komunikace založená na událostech, jako jsou alarmy předplaceného zařízení, upozornění na zařízení, informace o objednávce, upozornění na obnovení, pozvánky, připomenutí atd.

Poznámka: Uživatelům zasíláme zpravodaje a aktualizace po registraci. Za naše alianční partnery zasíláme zpravodaje nebo propagační e-maily.

Vaše mobilní číslo používáme k zasílání:

· Připomenutí hesla a potvrzení registrace

· Aktualizace speciálních funkcí

· Služby založené na událostech, jako jsou alarmy předplaceného zařízení, upozornění na zařízení, upozornění na obnovení, pozvánky, e-mailová upozornění, připomenutí atd.,

 

Vaše osobní údaje používáme k:

· Pomozte nám poskytovat personalizované funkce

· Přizpůsobte naše stránky vašemu zájmu

· Kontaktovat vás v případě získání hesla a změn zásad

· Poskytovat služby, které požadujete

· Uchovat sociální historii, jak se řídí platnými zákony nebo politikou

Kontaktní informace interně používáme k:

· Zaměřit naše úsilí na vylepšení produktu

· Kontaktovat vás jako respondenta průzkumu

· Zaslat požadované aktualizace softwaru

 

Obecně používáme anonymní dopravní informace k:

· Rozpoznat vaše přístupová oprávnění k našim webům a mobilním aplikacím

· Pomáhat diagnostikovat problémy s našimi servery

· Spravovat naše webové stránky a mobilní aplikace

· Sledovat vaši relaci, abychom lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše weby a mobilní aplikace

· Poskytnout veškerou požadovanou podporu a řešení problémů

· Vytvářet statistické údaje o výhodách organizace

Sdílení a zveřejňování informací

Vaše e-mailové adresy ani mobilní číslo nesdílíme ani nepronajímáme s třetími stranami s výjimkou našich aliančních partnerů.

Pal Electronics Systems Ltd zašle vaše osobní identifikační údaje dalším společnostem nebo lidem, když:

· Abychom mohli poskytnout produkt nebo službu, kterou jste požadovali, musíme sdílet vaše informace;

· Potřebujeme sdílet informace s určitými servisními partnery, abychom mohli reagovat na vaše komentáře nebo vyřešit problémy se službami.

· Odpovídáme na žádosti jakýchkoli vládních, bezpečnostních, obranných, daňových, regulačních nebo jiných úřadů, agentur nebo úředníků;

· Vyhrazujeme si právo zveřejnit vaše osobně identifikovatelné a e-mailové adresy, jak to vyžaduje zákon, a pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv a / nebo v souladu se soudním řízením, soudním příkazem nebo právním procesem poskytovaným na našem webu a nebo aplikace.

 

Řídíme se obecně přijímanými průmyslovými standardy, abychom chránili osobní údaje a e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, které nám bylo poskytnuto, a to jak během přenosu, tak i po jeho obdržení.

Účet je chráněn heslem. Žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání však není stoprocentně bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů a e-mailové adresy a mobilního čísla, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zabezpečení našich webových stránek nebo aplikací, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese
info@pal-es.com

 

Aktualizace zásad

Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoli změnit nebo aktualizovat umístěním prominentního upozornění na náš web. Tyto změny vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění na tomto webu.

Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, na domovské stránce a na dalších místech, která považujeme za vhodná, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud kdokoli, zveřejňujeme to. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli upravit, proto je prosím často kontrolujte. Pokud v těchto zásadách provedeme podstatné změny, budeme vás o tom informovat zde nebo prostřednictvím oznámení na naší domovské stránce.

Pokud máte nějaké dotazy nebo návrhy, pošlete nám e-mail na adresu info@pal-es.com

Zásady funkce automatického otevírání brány

Poslední aktualizace: 04.09.2023

Úvod

Tyto zásady funkce automatického otevírání brány (dále jen „zásady“) jsou dohodou mezi společností Pal Electronics Systems LTD (dále jen „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) a vámi („uživatel“, „vy“ nebo "vaše"). Tyto zásady upravují váš přístup a používání funkce automatického otevírání brány (dále jen „funkce“) nabízené společností Pal Electronics Systems LTD.

Aktivací a používáním funkce souhlasíte s dodržováním těchto zásad a podmínek společnosti Pal Electronics Systems LTD.

Přijetí zásad

Vaše aktivace nebo používání funkce představuje váš souhlas s těmito zásadami. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto zásad, nesmíte funkci povolit ani používat.

Popis funkce

Funkce automatického otevírání brány umožňuje automatické otevírání brány bez ručního zásahu uživatele. Tato funkce využívá GPS/síťovou polohu a majáky k detekci vaší přítomnosti a odpovídajícímu otevření brány.

Odpovědnosti uživatele

Zabezpečení: Jste odpovědní za zabezpečení a bezpečné používání funkce.

Aktualizace: Pro zajištění optimální funkčnosti musíte aktualizovat PalGate na nejnovější verzi.

Hardware: Musíte zajistit, aby byl váš hardware kompatibilní s funkcí.

Omezení a vyloučení odpovědnosti

Žádná záruka: Společnost nezaručuje, že funkce bude vždy fungovat tak, jak je popsáno.

Odpovědnost: Společnost nenese odpovědnost za žádné škody, včetně, ale nikoli výhradně, škod na majetku, zranění osob nebo smrti, vyplývající z použití nebo zneužití funkce.

Vyšší moc: Společnost není odpovědná za jakékoli selhání při plnění v důsledku nepředvídaných okolností, které nemůže ovlivnit.

Ukončení

Společnost si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit přístup k funkci z jakéhokoli důvodu, včetně porušení těchto zásad nebo smluvních podmínek.

Změny zásad

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoli upravit. Změny vstoupí v platnost ihned po zveřejnění.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad, kontaktujte nás na adrese info@pal-es.com

 

bottom of page